Need Help ?
Call: +977- 097541035

जिल्लाको बारेमा

जिल्ला शिक्षा कार्यालय बाजुरा

मूलुकको शैक्षिक विकासको लागि जिल्ला तहबाट कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गत जिल्लास्तरिय कार्यालयको रुपमा यस जिल्ला शिक्षा कार्यालयको स्थापना भएको हो । यो 'ग' वर्गको जिल्ला शिक्षा कार्यालय हो र यसमा हाल चारवटा शाखाहरु; १. योजना, कार्यक्रम तथ्याङ्क तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप २. विद्यालय प्रशासन, आन्तरिक प्रशासन तथा परीक्षा शाखा ३. अनौपचारिक शिक्षा र ४. निरीक्षण तथा तालीम शाखा रहेका छन् । यी शाखाहरु मध्ये योजना, कार्यक्रम तथ्याङ्क तथा अतिरिक्त क्रियाकलाप शाखामा सहायक जिल्ला शिक्षा अधिकारी (रा.प.दि. श्रेणी, शिक्षा प्रशासन समूह),  विद्यालय प्रशासन, आन्तरिक प्रशासन तथा परीक्षा शाखा शाखामा २ जना शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.श्रेणी, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूह), अनौपचारिक शिक्षा शाखामा १ जना शाखा अधिकृत (रा.प.तृ.श्रेणी, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूह) र तालिम तथा निरीक्षण शाखामा ३ जना विद्यालय निरीक्षकहरु (रा.प.तृ.श्रेणी, शिक्षा प्रशासन समूह निरीक्षण उपसमूह) रहने व्यवस्था छ । त्यसै गरी कार्यालयको अन्य जनशक्तिका रुपमा ३ जना प्राविधिक सहायक (रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी, शिक्षा प्रशासन समूह), २ जना नायब सुब्बा (रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,प्रशासन समूह), १ जना लेखा अधिकृत (रा.प.तृतीयश्रेणी,प्रशासन समूह), १ जना लेखापाल (रा.प.अनं.प्रथम श्रेणी,प्रशासन समूह), १ जना खरिदार (रा.प.अनं.द्धितीय श्रेणी, प्रशासन समूह) र ३ जना कार्यालय सहयोगी (श्रेणी विहिन) रहने व्यवस्था छ । कार्यालय प्रमुखको रुपमा उपसचिव स्तर (रा.प. द्धितीय श्रेणी, शिक्षा प्रशासन समूह) का १ जना जिल्ला शिक्षा अधिकारी रहने व्यवस्था छ ।

यस कार्यालय अन्तर्गत १ अगुवा स्रोतकेन्द्र सहित ८ वटा स्रोतकेन्द्रहरु रहेका छन् । वि.सं. २०६९ सालको फल्यास १ अनुसार यस जिल्लामा २४४ प्रारम्भिक बालबिकास केन्द्रहरु, संचालित तहका आधारमा २६६ प्राथमिक विद्यालयहरु, ११० वटा निम्न माध्यमिक विद्यालयहरु, ५९ माध्यमिक विद्यालयहरु, १६ उच्च माध्यमिक विद्यालयहरु (विद्यालय संख्याका आधारमा प्राथमिक १५९ निम्न माध्यमिक ५१ माध्यमिक ४३ र उच्च माध्यमिक १६ वटा)  र ३ वटा स्नातक तह सम्मको अध्ययनअध्यापन हुने सामुदायिक क्याम्पसहरु रहेका छन् । त्यसैगरी प्राथमिक तहका ६९१, निम्न माध्यमिक तहका १७९, माध्यमिक तहका ११३ गरी कुल ९८९ दरबन्दी रहेका छन् । जुन दरबन्दीमा स्थायी दरबन्दी, राहत दरबन्दी र महिला विकास दरबन्दीहरु समेत समेटिएका छन् ।